Services

Restructuring, Dissolution and Bankrupcy

Hem gerçek hem de tüzel kişiler bakımından, ticari faaliyetlerin kazancı ve nimetleri olduğu kadar külfetleri de bulunmaktadır. Bu külfetlere katlanmanın bir sonucu olarak işletmeler bazen iyi yönetilseler dahi ekonomik zorluğa düşmekte, iflas süreci ile karşı karşıya gelmek zorunda kalabilmektedir. İcra takibi ve iflas işlemlerine dair süreçlerin yürütülmesi hakkında hukuki düzenlemeler çok ağırdır. İflas süreçleri ticari işletmelerin tamamen yok olmasına neden olduğu gibi, alacaklıların her zaman alacaklarını tahsil etmesi de mümkün olmamaktadır. Bu nedenle iflas süreçlerine ek olarak ticari işletmenin hayatına devam edebilmesi ve ticari işletmenin hayatına devam ederek borçlarını ödeyebilmesi için iflasa alternatif bazı yollar gündeme gelmektedir. İflasa alternatif çözüm yolları bulunan süreçlerin yönetilmesi ile yeniden yapılandırma, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri konularda hukuki destek alınması gereklidir. Bu süreçlerle ilgili hukuki yardım alınması, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve en az zararla sürecin yönetilmesi açısından işletmeler adına önemlidir. 

Bosphorus Legal Partners ekibi olarak hem alacakların tahsili için işlemlerin ve takiplerin gerçekleştirilmesi, hem de müvekkillerimiz aleyhine başlatılan icra ve iflas takiplerinde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamaktayız. Alacaklılar ile iflas prosedürüne ilişkin hem resmi hem de gayriresmi süreçlerin yürütülmesi, karşı taraflarla müzakerelerin yürütülmesi; taraflar arasında borcun varlığı ve miktarı konusunda uyuşmazlık olması durumunda itirazın iptali, itirazın kaldırılması ile menfi tespit davalarında alacaklı ve borçluların temsil edilmesi işlemleri de tarafımızca yerine getirilmektedir. Ayrıca imzaya itiraz, borca itiraz ve istihkak davaları gibi davalarda alacaklı veya borçluların temsil edilmesi, yeniden yapılandırma sürecinde şirketlere veya bireylere bireysel alacakları ve borçlarının yeniden yapılandırılması gibi icra ve iflas hukukunu ilgilendiren tüm konularda müvekkillerimize tecrübeli ve dinamik avukat kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyor, olası hukuki uyuşmazlıklarınızda siz değerli müvekkillerimizi titizlikle temsil ediyoruz.

We Will Call You

Leave your phone number and we will call you!